Przeskocz do treści

Co nam zostało z tamtych dni – Jan Paweł II na ziemi częstochowskiej w czerwcowe dni 1979r. – akcja zbierania fotografii z tamtych dni.

Wracamy do tamtych niezapomnianych chwil i zachęcamy do odszukania zdjęć przypominających ten wyjątkowy czas. Zapytaj dziadków, rodziców, znajomych, przyjaciół, poszukaj, pokaż innym, daj szansę młodym zobaczenia tego, co zostało zapisane na fotografii.

To mogą być oczywiście zdjęcia Jana Pawła II, Jasnej Góry, ale także pojedynczych osób i grup pielgrzymkowych, domów, tras przejazdu, placów modlitwy, kościołów itd.

Podzielmy się niezwykłymi pamiątkami i razem stwórzmy wyjątkową prezentację.

Czekamy na zdjęcia do 15.09.2019r. w Jasnogórskim Instytucie Maryjnym lub pod adresem: zdjeciezpapiezem@gmail.com.

Konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i złożenie oświadczenia

REGULAMIN AKCJI ZBIERANIA ZDJĘĆ POD NAZWĄ „Co nam zostało z tamtych dni – Jan Paweł II na ziemi częstochowskiej w czerwcowe dni 1979r.” organizowanego w ramach projektu: Nadzieja,  Zwycięstwo”. 

        § 1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja zbierania zdjęć pod nazwą „Co nam zostało z tamtych dni – Jan Paweł II na ziemi częstochowskiej w 1979r.” organizowana jest w ramach projektu: „Nadzieja. Zwycięstwo” realizowanego przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy we współpracy z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Ojca Augustyna Kordeckiego 2 i Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie.

2. Niniejszy regulamin Akcji (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników Akcji.

 • Działanie polega na przesyłaniu przez uczestników Akcji zdjęcia ( zdjęć) w formie elektronicznej lub dostarczeniu zdjęcia (zdjęć) osobiście lub pocztą tradycyjną, dotyczących wizyty papieża Jana Pawła II na ziemi częstochowskiej w czerwcu 1979r., spotkań z Nim, przygotowań do pielgrzymki, udziału w pielgrzymce itp.

Zdjęcie (zdjęcia) zostaną zamieszczone na stronie internetowej (www.nadziejazwyciestwo.pl) i zostanie z nich przygotowana wystawa plenerowa w formie plansz, która zostanie zaprezentowana na Jasnej Górze i w innych miejscach, w tym w szkołach biorących udział w projekcie.

 • Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co jednak nie wyłącza możliwości uczestniczenia w niej osób zamieszkałych lub przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Akcji zbierania zdjęć trwa: od 05.06.2019r.do 15.09.2019r.
 • Organizator nie gwarantuje żadnemu Uczestnikowi, iż zdjęcie 
 • przez niego nadesłane lub dostarczone zostanie wykorzystane.
 • Udział w Akcji jest nieodpłatny.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji

1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”).

2. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione mogą wziąć udział w Akcji wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien:

a) dostarczyć zdjęcie (zdjęcia) w formie elektronicznej pod adres: zdjeciezpapiezem@gmail.com lub dostarczyć zdjęcie (zdjęcia) osobiście lub pocztą tradycyjną pod adres: Jasnogórski Instytut Maryjny, ul. O. Augustyna Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa z dopiskiem „Co nam zostało z tamtych dni”.

b) złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie zdjęcia (zdjęć) na potrzeby Akcji i informację o zapoznaniu się z Regulaminem.

UWAGA! Podpisany oryginał lub skan podpisanego oświadczenia należy dołączyć do przekazywanego zdjęcia.

Oświadczenie i Regulamin są do pobrania na stronie:  nadziejazwyciestwo.pl i w siedzibie Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Do Akcji można nadsyłać wyłącznie Zdjęcia, których Uczestnik jest twórcą lub posiada niezbędne prawa do dysponowania nimi.
 2. W Akcji będą brać udział wyłącznie Zdjęcia i Uczestnicy spełniający warunki określone Regulaminem.
 3. Każde Zdjęcie zgłoszone do Akcji podlega wstępnej weryfikacji Organizatora pod względem jego formalnej prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. Po dokonaniu weryfikacji Organizator podejmuje decyzję o zamieszczeniu bądź niezamieszczeniu danego zdjęcia. Decyzje Organizatora w tej sprawie są ostateczne.

§ 4 Licencja na korzystanie ze Zdjęć

 1. Z chwilą przesłania Zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia wraz z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie Zdjęcia przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką drukarską, analogową, cyfrową i optyczną,

2) zwielokrotnianie Zdjęcia wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarskimi, cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

3) wykorzystanie Zdjęcia do przygotowania do publikacji wraz z innymi zdjęciami biorącymi udział w Akcji,

4) publikacja Zdjęcia jako części całości na nośnikach wielkoformatowych(zewnętrznych i wewnętrznych),

5) wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej Zdjęcia jako części całości w szczególności za pośrednictwem telewizji,

6) wielokrotne publiczne wystawienie lub odtworzenie Zdjęcia jako części całości,

7) eksploatacja Zdjęcia jako części całości w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych.

8) uczestnik zwalnia Organizatora z obowiązku oznaczania Zdjęcia nazwiskiem lub pseudonimem twórcy oraz oświadcza, że zachowanie Organizatora w tym zakresie nie narusza jego autorskich praw osobistych.

9) uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie zmian i przeróbek do Zdjęcia, które będą niezbędne do przygotowania całości prezentacji, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na odpowiednie zmniejszenie-powiększenie Zdjęcia i zmianę jego rozdzielczości.

10) Zezwolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie udzielane są bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

Administratorem danych osobowych Uczestników jest koordynator Akcji – Jasnogórski Instytut Maryjny.

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

  § 6 Odpowiedzialność

Uczestnik, który przesłał Zdjęcie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z wykorzystaniem Zdjęcia przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator będzie zobowiązany ponieść w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich na skutek przesłania przez Uczestnika Zdjęcia naruszającego te prawa.

   § 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Akcji, jej odwołania lub przerwania bez podania przyczyny.

Informacja o zmianie okresu trwania Akcji, jej odwołaniu lub przerwaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.nadziejazwyciestwo.pl oraz w siedzibie Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej www.nadziejazwyciestwo.pl

Zmiany i uzupełnienia Regulaminu nie mogą nakładać dodatkowych obowiązków ani ograniczać praw Uczestników, którzy przesłali Zdjęcia przed opublikowaniem zmian i uzupełnień Regulaminu.

    3. Treść regulaminu Akcji jest dostępna na stronie internetowej www.nadziejazwyciestwo.pl

Dodatkowe informacje na temat Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zdjeciezpapiezem@gmail.pl

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. zapoznałem/-am się z treścią regulaminu Akcji pod nazwą „Co nam zostało z tamtych dni Jan Paweł II na ziemi częstochowskiej w 1979r.” i akceptuję jego treść.

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci przesłanego przeze mnie zdjęcia oraz wskazanych danych na cele związane z przeprowadzeniem Akcji.

3.posiadam wszystkie niezbędne prawa do dysponowania przesłanym przeze mnie zdjęciem, na potrzeby udziału w Akcji.

Imię i nazwisko, miejscowość:

Dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu:

Data i czytelny podpis:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *