Przeskocz do treści

KONKURS FILMOWY pt. „PRZECIW NIESPRAWIEDLIWOŚCI – WYDARZENIA Z LAT 1979 – 1980, KTÓRE ZMIENIŁY CZĘSTOCHOWIAN”

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

i uczniów klas ponadpodstawowych wszystkich typów

pt. „PRZECIW NIESPRAWIEDLIWOŚCI – WYDARZENIA Z LAT 1979 – 1980, KTÓRE ZMIENIŁY CZĘSTOCHOWIAN”

pod Honorowym Patronatem Zarządu Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

organizowanego

w ramach Projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO”

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
we współpracy z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie

Ogólna charakterystyka konkursu:

Przygotowanie filmu o jednym z wydarzeń z lat 1979 – 1980 np. pielgrzymka papieska, budowa gmachu KW PZPR zamiast szpitala, budowanie przejścia podziemnego pod Jasną Górą.

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie we współpracy z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora i zaproszeni eksperci.

3. Nauczyciele  zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

II. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego

III. Formuła konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne i zespołowe (max. 5 osób)
 3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

IV. Cele konkursu

 1. Przybliżenie uczniom ważnych dla Ziemi Częstochowskiej wydarzeń związanych z latami 1979 – 1980.
 2. Przypomnienie o nieznanym w Polsce oraz regionie częstochowskim , proteście w klubie „Ikar” w Częstochowie
 3. Rozwijanie umiejętności artystycznych oraz kreatywności uczniów.

V. Forma pracy konkursowej

 1. Czas projekcji – maksymalnie 5 minut,
 2. Film zapisany na płycie DVD lub innym nośniku danych,
 3. Konwencja filmu dowolna,
 4. Film jest pracą autorską jednego lub grupy uczniów (maksymalnie 5 uczniów),
 5. W czołówce filmu należy podać autorów innych materiałów wykorzystanych do jego przygotowania, 
 6. Komentarz powinien uwzględniać kontekst historyczny, 
 7. Praca nie może zawierać wyrazów obraźliwych i wulgaryzmów, nie może godzić w czyjeś dobre imię.
 8. Opis pracy powinien zawierać następując informacje: imię nazwisko ucznia/uczniów, tytuł pracy,  imię i nazwisko opiekuna,  telefon kontaktowy, adres mailowy, nazwę szkoły.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki wg kryteriów:

 1. zgodność z tematem konkursu,
 2. oryginalność  formy artystycznej,
 3. estetykę wykonania,
 4. poprawność merytoryczna.

VII. Nagrody

1. Organizator konkursu przewiduje nagrody, przyznane w ramach Projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO”, dla autorów najlepszych prac konkursowych.

2. Komisja konkursowa zdecyduje o podziale, liczbie i formie nagród.

3. Nagrody zostaną wręczone 16 października 2019 r. podczas Dnia Papieskiego na Jasnej Górze.
4. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane.

VIII. Terminarz konkursu

 1. Termin nadsyłania (dostarczania) prac: od 1 do 8 października 2019r. do Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 361
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 października 2019 r. podczas Dnia Papieskiego na Jasnej Górze.

IX. Dostarczenie pracy konkursowej

1. Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 361 z dopiskiem Konkurs filmowy „Przeciw niesprawiedliwości – wydarzenia z lat 1979 – 1980, które zmieniły częstochowian”.

2. Pracę konkursową należy podpisać na kopercie, podając: imię nazwisko ucznia/uczniów, tytuł pracy,  imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, adres mailowy, nazwę szkoły.

3. Do pracy należy dołączyć uzupełnione załączniki do regulaminu konkursu:

 1. Kartę zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1),
 2. Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu (Załącznik nr 2),
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia (Załącznik nr 3),
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela, rodzica – opiekuna (Załącznik nr 4).

5. Potwierdzeniem przyjęcia pracy konkursowej jest otrzymanie od organizatora konkursu informacji zwrotnej w postaci e-maila na adres podany w Załączniku nr 1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do monitorowania informacji zwrotnej o dostarczeniu pracy konkursowej.

X. Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

1. Uczestnik konkursu oraz rodzic, nauczyciel – opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Dane osobowe ucznia i nauczyciela – opiekuna przetwarzane są na podstawie ich zgody  (Załącznik nr 3 – uczeń; Załącznik nr 4 – nauczyciel – opiekun). Pełny zapis dotyczący ochrony danych osobowych zawiera klauzula informacyjna – pkt XI regulaminu. Administratorem danych jest dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
2. Do pozyskania powyższych zgód zobowiązane są szkoły, do których uczęszczają uczniowie, a brak powyższych zgód uniemożliwia udział w konkursie.

Zgłoszenia udziału dokonuje szkoła na załączonej Karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1), wypełnionej czytelnie pismem drukowanym lub elektronicznie oraz dostarcza do organizatora konkursu.

3. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie potwierdzają, że prace udostępnione w ramach konkursu są ich autorstwa oraz oświadczają, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść prac oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.

4. Z chwilą otrzymania pracy konkursowej, organizator nabywa licencję do nieodpłatnego korzystania z utworu.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian, w tym skrótów, w publikacjach prac konkursowych.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
 2. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane.
 4. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej projektu www.nadziejazwyciestwo.pl  po uroczystym wręczeniu nagród.

Bliższych informacji o konkursie udziela Anita Imiołek, wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Częstochowie, pok. 317, tel. 34 378 23 17 mail a.imiolek@poczta.kuratorium.katowice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *