Przeskocz do treści

KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci przedszkolnych pt. „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci przedszkolnych pt. „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny” pod Honorowym Patronatem Pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty

organizowanego w ramach Projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO”

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
we współpracy z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie we współpracy z Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie

2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora i zaproszeni eksperci.

3. Rodzice dzieci (ich opiekunowie prawni) oraz nauczyciele  zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

II. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci – wychowanków przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.

III. Formuła konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs ma charakter zbiorowy, tzn. pracę konkursową wykonuje dziecko przy współudziale członków swojej rodziny. Dorośli współtworzą pracę, nie realizują zadania za dziecko.
 3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

IV. Cele konkursu

 1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę.
 2. Kształtowanie i wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II
 3. Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne.
 4. Kształtowanie wśród dzieci postaw budujących wartość rodziny.
 5. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.    

V. Forma pracy konkursowej

 1. Prace mają być tematycznie związane z hasłem konkursu.
 • Technika plastyczna: dowolna.
 • Format prac: karta A-4.
 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następując informacje: imię nazwisko dziecka, tytuł pracy,  imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy, adres mailowy, nazwę przedszkola lub szkoły.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki wg kryteriów:

 1. zgodność z tematem konkursu,
 2. oryginalność  formy artystycznej,
 3. estetykę wykonania.

VII. Nagrody

1. Organizator konkursu przewiduje nagrody, przyznane w ramach Projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO”, dla autorów najlepszych prac konkursowych

2. Komisja konkursowa zdecyduje o podziale, liczbie i formie nagród.

3. Nagrody zostaną wręczone 16 października 2019 r. podczas Dnia Papieskiego na Jasnej Górze.
4. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane.

VIII. Terminarz konkursu

 1. Termin nadsyłania (dostarczania) prac: od 1 do 8 października 2019r. do Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 361
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 października 2019 r. podczas Dnia Papieskiego na Jasnej Górze.

IX. Dostarczenie pracy konkursowej

1. Pracę konkursową należy przesłać pocztą tradycyjną lub przekazać na adres: Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 361 z dopiskiem Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny”.

2. Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie, podając: imię nazwisko dziecka, tytuł pracy,  imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy, adres mailowy, nazwę przedszkola lub szkoły.

3. Do pracy należy dołączyć uzupełnione załączniki do regulaminu konkursu:

 1. Kartę zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1),
 2. Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu (Załącznik nr 2),
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia (Załącznik nr 3),
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela, rodzica – opiekuna (Załącznik nr 4).

5. Potwierdzeniem przyjęcia pracy konkursowej jest otrzymanie od organizatora konkursu informacji zwrotnej w postaci e-maila na adres podany w Załączniku nr 1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do monitorowania informacji zwrotnej o dostarczeniu pracy konkursowej.

X. Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

1. Uczestnik konkursu oraz rodzic, nauczyciel – opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Dane osobowe dziecka, rodzica i nauczyciela – opiekuna przetwarzane są na podstawie ich zgody  (Załącznik nr 3 – uczeń; Załącznik nr 4 – nauczyciel – opiekun). Pełny zapis dotyczący ochrony danych osobowych zawiera klauzula informacyjna – pkt XI regulaminu. Administratorem danych jest dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
2. Do pozyskania powyższych zgód zobowiązane są szkoły/przedszkola, do których uczęszczają dzieci, a brak powyższych zgód uniemożliwia udział w konkursie.

Zgłoszenia udziału dokonuje przedszkole/szkoła na załączonej Karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1), wypełnionej czytelnie pismem drukowanym lub elektronicznie oraz dostarcza do organizatora konkursu.

3. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie potwierdzają, że prace udostępnione w ramach konkursu są ich autorstwa oraz oświadczają, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść prac oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.

4. Z chwilą otrzymania pracy konkursowej, organizator nabywa licencję niewyłączną do nieodpłatnego korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

b) tworzenie oraz rozpowszechnianie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

d) wykorzystanie utworu, w tym do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian, w tym skrótów, w publikacjach prac konkursowych.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
 2. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane.
 4. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej projektu www.nadziejazwyciestwo.pl  po uroczystym wręczeniu nagród.

Bliższych informacji o konkursie udziela Anita Imiołek,
wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura
w Częstochowie, pok. 317, tel. 34 378 23 17 mail a.imiolek@poczta.kuratorium.katowice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *