Przeskocz do treści

Test o Ikarze

Informacje dotyczące przygotowania do WIELKIEGO TESTU O IKARZE

Wydarzenia, do których doszło w listopadzie 1980 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Częstochowie, do tej pory nie były znane szerszemu gronu mieszkańców Częstochowy. Prezentacja filmu poświęconego tym wydarzeniom ,,Ikar – stan wyjątkowy” oraz test wiedzy z tym związany mają ten stan rzeczy zmienić. Chcemy jednak, aby uczniowie rozumieli kontekst polityczny sytuacji Polski w czasie omawianych wydarzeń (protest w Klubie „Ikar”). Dlatego też pierwszych pięć pytań w naszym teście dotyczyć będzie najważniejszych wydarzeń okresu 1979-1981, tj. od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, aż do wprowadzenia stanu wojennego. Zakres merytoryczny tych pytań odnosi się do podstawy programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej (uczniowie szkół podstawowych) i podstawy programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół średnich – ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

XXXIX. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

………………..

5.   opisuje narodziny i działania opozycji politycznej w latach 1976–1980;

6.   przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne;

7.   wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.;

8.   charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.

XL. Dekada 1981–1989. Uczeń:

  1. wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje;

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH – poziom podstawowy

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.)

12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności. Uczeń:

1) wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;

2) wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia roli Solidarności  w przemianach politycznych i ustrojowych;

3) przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;

Zalecana bibliografia umożliwiająca przygotowanie się do testu:

  1. Film ,,Ikar – stan wyjątkowy”, producent: Dumni z Polski
  2. Wojciech Rotarski, Spóźniony Sierpień w Częstochowie. Regionalny protest NSZZ „Solidarność” w klubie „Ikar” w listopadzie 1980, https://www.academia.edu/31077473/
  3. Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej zgodne z podstawą programową z 2017 r.
  4. Podręczniki do historii dla szkoły ponagimnazjalnej zgodne z podstawą programową z 2012 r.

Etap szkolny testu odbędzie się 23 września (test zostanie udostępniony do pobrania na stronie www.nadziejazwyciestwo.pl w dniu przeprowadzenia testu);

Etap finałowy zaplanowany jest na dzień 27 września.

Prosimy śledzić naszą stronę – wszystkie informacje o godzinach rozpoczęcia oraz miejscu etapu finałowego będą zamieszczane na stronie.

Zapraszamy do zmagań konkursowych

Organizatorzy